Dokumenty korporacyjne

  • KRS
  • Statut Guns&Tuxedos S.A.
  • Dokumenty inwestycyjne kampanii
  • Regulamin Rady Nadzorczej Guns&Tuxedos S.A.
  • Regulamin Zarządu Guns&Tuxedos S.A.
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE

Działając w imieniu i na rzecz spółki pod firmą GUNS&TUXEDOS S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Mińska 25C lok. U-5, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000760787, posiadającej numer REGON: 381309529, NIP: 1132983000, oraz kapitał zakładowy w wysokości 115.427,00 PLN (wpłacony w całości) („Spółka”);

mając na uwadze:

1)     wprowadzone na mocy Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) regulacje dotyczące obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy niepublicznych spółek akcyjnych oraz przymusowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych;

2)     podjęcie w dniu 30.09.2020 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 2 w przedmiocie wyboru mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000025237, NIP: 5260215088 („mBank S.A.”) jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;

3)     zawarcie w dniu 30.09.2020 r., pomiędzy Spółką a mBank S.A. umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy Spółki;

4)     przewidziany przez Ustawę obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki („Dokumenty Akcji”) w celu przymusowej dematerializacji;

wzywamy po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki  do złożenia posiadanych przez Akcjonariuszy Dokumentów Akcji w Spółce.

Dokumenty Akcji należy składać w siedzibie Spółki, pod adresem: ul. Mińska 25C lok. U-5, 03-808 Warszawa, Polska, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9.00 – 16.00.

Po złożeniu Dokumentów Akcji w Spółce Akcjonariusz otrzyma pisemne pokwitowanie potwierdzające złożenie Dokumentów Akcji.

Od 1 marca 2021 r. z mocy prawa rejestr akcjonariuszy Spółki zastąpi dotychczasową księgę akcyjną Spółki i z tym dniem utracą ważność wszystkie wydane przez Spółkę dokumenty akcji, przy czym zachowają one moc dowodową do dnia 1 marca 2026 r., jednakże wyłącznie w zakresie wykazania praw udziałowych akcjonariuszy wobec Spółki.
Zarząd Guns&Tuxedos S.A.

Kontakt

Dane spółki

Guns&Tuxedos S.A.
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25c/u-5
NIP 1132983000
REGON 381309529
Numer KRS 0000760787
tel. +48 883 777 883
email: service@gunsandtuxedos.com